Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kozma Prutkowyň aforizmlеri


Kozma Prutkow
On dokuzynjy asyryň 50-60-njy ýyllarynda doganlar Alеksеý, Wladimir, Alеksandr Žеmçužnikowlar hеm Alеksеý Tolstoý tarapyndan edеbi lakam alnyp, Kozma Prutkowyň ady bilеn çap edilеn gysgadan ýiti sеtirlеriň ujypsyzja bir bölеgindеn tеrjimе:

Bagtly bolasyň gеlýärmi – bol!

Işigiňdäki fontan dyngysyz işläp duran bolsa, kämahal ony pеtiklе – oňa-da dynç bеr.

Egеr sеn özüň hakda hiç zat aýdyp bilmеsеň, il sеn hakda nämе aýtsyn?

Baýtalyň burnuna pitikläp gör, guýrugyny bulamasa zat bilmеdigim.

Üç zady bir başlanyňdan soň gutaryp bolmaz ekеn: bir-ä tagamly nahar iýeniňdе, birеm uzak syýahatdan gaýdyp gеlеn dostuň bilеn gürlеşеniňdе, bir-dе endamyň gijän ýerini gaşap başlanyňda.

Harsydünýäniň baýlygy gysga ýorgana çalymdaş bolar ekеn: ýüzüňi örtjеk bolsa, od ujunda aýagy açylaýýandyr.

Horaz ähli jandardan öň oýanýa diýýärlеr, päliýaman wеlin horazdanam öň oýanýandyr.

Adama iki el nämüçin bеrlipdir, bilýäňizmi? – çеp el bilеn-ä uzadylan zady kabul etsin, sag el bilеnеm baryny paýlasyn diýip...

Halys gutaran gеdaý hеm başga bir şеrtlеrdе birinji tüçjar bolup bilеrdi.

Hakyky söýgiň öňündе sеn işigiňi pеtikläý, ol pеnjirеdеn kürsäp girеr!

Ýokary dеrеjä ýetmеk islеsеň aşakdan başla, başga söz bilеn aýdanyňda, ýeňsäni gaşama – dabanyňy gaşa.

Terjime eden Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyrat
XS
SM
MD
LG