Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kanunlar we karamlyklar


Aşgabatdaky "Adalat" köşgi
Ýanwaryň başyndan Türkmenistanyň adminstratiw düzgün bozmalar hakyndaky kodeksine girizilen düzedişler we goşmaçalar güýje girdi. Bu kanun 590-dan gowrak maddadan ybarat bolup, oňa täze girizilen maddalaryň sanynyň 270-den geçýändigi habar berilýär.

Prezident G.Berdimuhamedow bu kanuna geçen ýylyň noýabrynda gol çekipdi.

Kodekse girizilen düzedişler we goşmaçalar ýurtda adminstratiw düzgün bozmalaryň azalmagyna gönükdirilen, emma bu ugurdaky kanunçylygyň berkidilmegi, şol sanda adminstratiw düzgün bozmalar boýunça salynýan jerimeleriň möçberiniň artdyrylmagy ozaldan hem az hasaplanmaýan alym-berimi, kanun goraýjy gulluklaryň işgärleriniň arasynda öz gulluk ýagdaýyndan bikanun peýdalanmaga çalyşýan adamlaryň sanyny has köpeldip biler diýen aladalar bar.

Azatlyk Radiosynyň bu baradaky ýörite söhbetini diňläp, pikirleriňizi, hökümet resmileriniň gatnaşmagyndaky korrupsiýa bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolarys.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG