Sepleriň elýeterliligi

Mal köp, et gymmat. Näme üçin?


Türkmenistanyň obalarynyň birindäki ownuk we iri baş mallar
Soňky döwürlerde Türkmenistanda elin etiň bahasy barha ýokary galýar. Resmiler hem etiň bahasyny kesgitli bir nyrhda saklamak üçin birnäçe çäreler alyp barýarlar.

Emma maryly Oraz aga, garaşsyzlyk ýyllarynda ownuk-iri başly mallaryň sanynyň köpelendigini aýdýar. Ol etiň gymmatlamagynyň sebäbini bolsa mallara berilýän iýmitiň gymmatlygy bilen düşündirýär.

Azatlyk Radiosynyň maryly Oraz aga bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG