Sepleriň elýeterliligi

Açylyp ulanylmaýan desgalar


Täze gurulan mekdep, Lebap
Lebap welaýatynyň ýaşlarynyň uly bölegine niýetlenen sport mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berilenine esli wagt geçse-de, ýaşlar onuň gapysyndan goýberilmeýär. Bu ýagdaý diňe bu bina degişli bolman ulanylyşa tabşyrylan beýleki täze desgalara hem degişli.

Şeýle ýagdaýyň ýüze çykmagyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bu mesele bilen gyzyklandy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG