Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa: Assadyň ykbaly gepleşigi bökdeýär


Siriýanyň maglumat ministri Şweýsariýadaky parahatçylyk konferensiýasyna gatnaşýan käbir delegatlarynyň talap edişi ýaly, prezident Başar al-Assad wezipesinden çekilmez diýdi.
Montre şäherinde geçirilýän ýygnagyň dowamynda maglumat beren Omran al-Zohbi “Eger-de siz ‘Al-Kaýda’ hereketini goldamak isleseňiz, dowam ediň” diýdi.
Siriýada üç ýyl bäri dowam edýän konflikte çözgüt tapmak maksady bilen geçirilýän konferensiýada çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary Jon Kerri Assadyň ýurtdaky geçiş hökümeti bilen häkimiýetde bilelikde saklanyp bilmegine “hiç hili ýoluň ýokdugyny” nygtady.
Şuňa meňzeş garaýyşlar Siriýanyň oppozision Milli Koalisiýasy we Saud Arabystanynyň delegatlary tarapyndan hem bellenilip geçildi.
Bu aralykda Russiýa bolsa Siriýa ýurduň daşyndan aralaşyp, syýasy üýtgeşiklik amala aşyrylmagyna garşy duýduryş berdi.
Bu konferensiýa Siriýada konfliktler başlandan bäri ýurduň oppozision delegatlarynyň we Assadyň režiminiň agzalarynyň ilkinji duşuşygydyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG