Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bugaýew: "Aşgabadyň taryhy ýok edilýär"


Ozalky "Aşgabat" myhmanhanasy
Ozalky "Aşgabat" myhmanhanasy
Paýtagt Aşgabatda ýene bir uly hökümet binasy, Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň edara jaýy gurlup, ulanylmaga bermek üçin taýýarlanylýar. Bu bina, adýylmagyna görä, "Türkmenistan" myhmanhanasynyň we Aşgabat şäher häkimliginiň edara jaýynyň ýykylmagyna sebäp boldy.

Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda ozalam kän edara jaýy, köşkler, fontanlar, ýollar guruldy we bu gurluşyklaryň käsi tarp ýerden gurulsa, ýene bir topary ozalky jaýlaryň ýerinden guruldy.

Eýsem bu gurluşyklar näderejede zerur we olar şäheriň gözelligine, taryhy binalarynyň saklanmagyna nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk Radiosyndan Ýowşan Annagurban bu meseleler barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG