Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Şikaýat sebäpkäre iberilýärdi


Döwlet edarasynda goýlan gapyrjak
Türkmenistanda raýatlaryň şikaýat etmekleri üçin hökümet tarapyndan ozalky ýyllarda käbir mümkinçilikler döredilipdi. Dürli ýyllarda prezidentiň poçtasy, diýilip atlandyrylýan gulluk we prezidentiň ýanynda raýatlaryň şikaýatlaryna garamak boýunça komissiýa ýaly edaralar döredilipdi.

Ozalky tejribeler we olaryň beren netijeleri barada türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG