Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanyň bejeriş işlerine mätäç metjidi

Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Nugedi obasynda XIX-njy asyra degişli özboluşly metjit bar. Agaç çarçuwaly bilen gurlan we agajy oýup bezelen metjit ýurtda taryhy ýadygärlik hökmünde hasaba alnan. Ýöne metjidiň statusynyň goralýandygyna garamazdan, ol ýuwaş-ýuwaşdan weýran bolýar we ony gaýtadan dikeltmek üçin bu ýerde ýaşaýan ilatyň serişdesi ýok. Fotosergidäki suratlar AÝ/AR-nyň Azerbaýjan gullugynyň işgäri Abbas Atilaý tarapyndan taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG