Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýatlama gadaganlygy


Sowet döwründe bir esger tarapyndan atylyp öldürilen üç şahyra we olaryň sürüjisine goýlan hatyra daşy.
Türkmenistanda aradan çykan merhumlary ýatlamak, metbugatda olaryň suratlaryny çap etmek, radio-telewideniýede gepleşik bermek ýaly däplere hem gadaganlyk girizildi diýip, ýerli synçylar aýdýarlar.

Elbetde, bu öňki prezident döwründe, dilden aýdylan görkezme esasynda girizilen gadaganlyk bolmaly. Emma indi öňki prezident döwründäki gadaganlyklar, "Ruhnama" mejburlyklary aradan aýrylýar.

Eýsem, merhumlary ýatlamak gadaganlygy näme üçin saklanýar, ol kime we näme üçin gerek?

Bu baradaky söhbeti diňläp, pikirleriňizi ýazsaňyz hoşal bolarys.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG