Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Açyk gapylaryň ýapykdygyny gördük"


Aşgabatdaky Prezident köşgüniň gapysy
Soňky iki onýyllykda Türkmenistandan çykarylmaýan, ýa öz watanyndan daşary ýurtlara çykyp, soň yzyna baryp bilmeýän adamlaryň uly sanawynyň emele gelendigi aýdylýar.

Şol bir wagtda bu meselede S.Nyýazowyň prezident bolan döwründäkiden tapawutlylykda käbir ilerlemeleriň bolandygyny öňe sürýänler hem bar.

Emma bu pikir bilen düýpden ylalaşmaýanlar, Türkmensitanyň öz raýatlarynyň konstitusion hukuklaryny bozmagy dowam etdirýändigini aýdýan tankytçylar hem ýok däl.

Eýsem bu ýerde nähili kynçylyklar bar?

Azatlyk Radiosy nobatdaky “Tegelek stol” söhbetdeşligini şu meselä bagyşlady.

Teswirleri gör (20)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG