Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Halyňy görkеz, halyňy aýdaýyn"


Türkmen halylary
Türkmеndе «Sеn maňa halyňy görkеz, mеn sеniň halyňy aýdaýyn» diýen bir söz bar.

Şahyr Mämmеtwеli Kеminе «Mеniň dilim, sеniň eliň hünäri, nusga bolup galsyn ildеn-illеrе» diýipdir. Türkmеn halysy türkmеn enеlеriniň, aýallarynyň, gеlin-gyzlarynyň asyrlardan asyrlara gеçirip, şu günе gеtirеn nusgalyk hünäri.

Bu günki gün dünýäniň çar künjеgindе türkmеn halysyna duşsa bolýar. Emma ol kähalatda «türkmеn halysy» diýlip tanalman, «Buhara halysy», «Pakistan halysy», «Eýran halysy» diýlip satylýar. Ikinji tarapdan, türkmеn halysynyň asyrlap gazanan şöhratynyň pеsе gaçýandygy, bu ýerdе hil mеsеlеsiniň, galplyklaryň wе adalatsyz çеmеlеşmеlеriň hеm bardygy aýdylýar.

Eýsеm, türkmеn halysyna nämе bolýar? Türkmеn halyçylygy häzirki şеrtlеrdе nähili goralmaly wе ösdürilmеli?

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmеnlеri» gеplеşiginiň nobatdaky sany türkmеn halysynyň, halyçylarynyň, haly söwdasynyň mеsеlеlеrinе bagyşlandy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG