Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Başyňa iş düşende dost goly uzamasa"


Derwezäniň öňünde duran adam
Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyradyň täze goşgusy.

Herki zadyň öz möwriti gelýändir.
Düşünmeýän ýokdur bu hakykata.
"Şol-a dogry" diýer kimi gepletseň,
Ýaýdanman gol çeker soragly hata.
Deň däl bar kişiniň sabyr käsesi,
Meňzeş möçber gözläp geçmişem dörme.
Birine diýip gör: "Azajyk garaş",
Soň başga bir duşman gözläbem ýörme.
Birine baý döwlet söz beräý ertir,
Ýok, tagapyl etmez, "Şu gün ber!" diýer.
Il-gün üçin ýatan çöpi galdyrmaz,
Öz bähbidi bolsa – "Bejit, ýör!" diýer.
Adam bar ki – razy diňe özünden,
Uly il ýalňyşar, bir şoňky dogry.
Biri zer agtarar, biri şer gözlär,
"Ogryny tutuň!" diýp, gygyrar ogry.
Adam bar ki – garaşjak däl ertire,
Gijesini dik oturyp geçirjek.
Özgäň abraýyna siňek gondurman,
Öz abraýyn kül üstüne gaçyrjak.
Adam bar ki – gödek darar maşgala,
Buz ýaly içerde ýaňlanmaz gülki.
Süýnen güni başyn goýup ýassyga,
Ýalňyzlyk ne bela – düşüner, belki.
...Bäş gün gysga, göýä jyzlanyň ömri,
Yza aýlanmaýar pelegiň çarhy.
Ýer ýüzüniň hazynasyn üýşüräý –
Baryndan gymmatdyr adamyň nyrhy!
***
Başyňa iş düşende
Dost goly uzamasa,
Aryň köýen ýerinde
Doganyň dyzamasa,
Ugraňda uzak ýola
Ene gözýaş dökmese,
Dolanaňda yzyňa
Ýar öňüňden çykmasa,
Alys ýerde il-günüň
Küýsemese didaryň:
Goňşy bilen araňa
Çekseň Hytaý diwaryn,
"Ezizim" diýp ýüzüňden
Näz bilen öpülmese,
Il bir ýana eňende
"Ýör" diýen tapylmasa –
Ölen günüň iliňe
Ýetmez ýaly azaryň,
Çolaja bir ýer tap-da,
Taýynlap goý mazaryň.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG