Sepleriň elýeterliligi

Aýbibi: "Köpçagaly maşgalalar köpelýär"


Ene we çagalary
Türkmenistanyň etrapdyr welaýatlarynda ilaty sosial goldawlar bilen üpjün etmek meselesinde öňegidişikleriň bolýandygy barada türkmen metbugatyndaky wagtal-wagtal çykýan habarlarda mälim edilýär.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň ýaşaýjysy ýurtda hökümet tarapyndan enelere berilýän goldawlaryň artmagy netijesinde sowet döwründäki ýaly köpçagaly maşgalalaryň sanynyň artandygyny aýdýar.
Azatlyk Radiosy Akdepe etrabynyň ýaşaýjysy 60 ýaşly Aýbibi ene bilen bu barada söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG