Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

O.Hallyýew: "Lukmanlar ýetmezçilik edýär"


Eli bedreli lukman
Türkmen metbugatynda çykýan käbir habarlarda soňky döwür saglyk ulgamynda öňegidişikleriň bolandygy, keselhanadyr hassahanalaryň döwrüň talabyna laýyk gelýän medisina enjamlary bilen üpjün edilendigi wagtal-wagtal bellenilip geçilýär.

Emma Lebap welaýatyndan gelip gowuşýan soňky maglumatlarda sebitiň birnäçe etrabynda lukman ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy, munuň hem adamlaryň gündelik durmuşyna erbet täsirini ýetirýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG