Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Bize mellek çölden berildi"


Garagum çöli
Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatlarynda ilata mellek ýerlerini, jaý salmak üçin ýer uçastoklaryny bölüp bermek barada wagtal-wagtal anyk tabşyryklary berýär.

Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda mellek ýerlerini almakdaky bökdençlikleriň heniz hem dowam edýändigi aýdylýar. Emma muňa garamazdan, mundan ozal mellek ýeri paýlanan adamlar hem bar.

Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Umyt Jumaýew mellek ýerlerini alan raýatlary tanaýan ildeşlerimizden biri bilen söhbetdeş bolup, şol mellekleriň ýagdaýy hakda gürrüň etdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ildeşimiz adynyň efirde tutulmagyny islemeýär. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG