Sepleriň elýeterliligi

Koreýa amerikan raýatyny saklady


Demirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri amerikan turistini tussag etdi, ol jemgyýetçilik tertip-düzgünini bozmakda aýyplanýar.

Resmi habar gullugynyň 26-njy apreldäki maglumatyna görä, migrasiýa resmileri 24 ýaşyndaky "Miller Matthew Toddy" 10-njy aprelde ýurda girjek bolanda tussag etdiler.

Bu habarda ol adamyň turist wizasyny ýyrtyp, gaçybatalga almak isleýändigini aýdyp gygyrandygy aýdylýar.

Döwlet deparatmentiniň sözüçisi Jen Psaki Birleşen Ştatlaryň bu habary tassyklap bilmeýändigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG