Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Slowýansk: häkim gözegçiler uruş ýesiri diýýär


Gündogar Ukrainanyň Slowýansk şäheriniň öz-özüni bellän häkimi ÝHHG gözegçileriniň halkara toparynyň agzalaryny «uruş ýesirleri» hökmünde saklaýandyklaryny aýdýar.

Wýaçeslaw Ponomarew 27-nji aprelde žurnalistleriň kiçiräk toparyna «Biziň şäherimizde, uruş ýagdaýy dowam edýän wagtynda, bizden rugsatsyz gelen islendik harby işgär uruş ýesiri diýlip hasaplanýar» diýdi.

ÝHHG-nyň gözegçileri, 4 germaniýaly, 1 şwesiýaly, 1 daniýaly, 1 çehiýaly 25-nji aprelde tutuldy we Ponomarew birnäçe gezek olaryň Kiýewdäki häkimiýetler tarapyndan saklanýan orsýetçi jeňçiler bilen çalşylmakçydygyny aýtdy.

ÝHHG-nyň gepleşikçiler topary 27-nji aprelde giçlik Slowýanskde Ponomarew bilen duşuşmaly.

Şeýle-de Ponomarew öz güýçleriniň öten agşam geçirilen operasiýa mahalynda ýene üç adamy ýesir alandygyny aýtdy we olary Ukrainanyň Döwlet howpsuzlyk gullugynyň ofiserleri hökmünde häsiýetlendirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG