Sepleriň elýeterliligi

​Mekan: "Dagyň eteginden mellek berdiler"


Dag.
Soňky birnäçe aýyň dowamynda Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň aglabasy özleriniň mellek ýerini alyp bilendiklerini, emma onuň çölüň içinden ýa-da dagyň eteginden berlendigini gürrüň berdiler.

Şeýle raýatlardan biri hem köýtendagly Mekan. Ol özlerine berlen ýere suwuň hem çykmaýandygyny aýdýar. Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan Mekan özüniň we maşgalasynyň bu meselede ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG