Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gündogar Ukrainada çaknyşyk boldy


Ukrainanyň gündogaryndan gowuşýan maglumatlarda 16-njy maýda daňdan hökümet güýçleriniň we separatistleriň arasynda bolan söweşde ukrain goşunynyň separatistleriň Slowýanskyň çetindäki pozisiýalaryny top okuna tutandygy barada aýdylýar.

Gozgalaňçylaryň metbugat-wekili söweşleriň 15-nji maýda başlanandygyny we 16-njy maýyň daňdany Slowýanskyň golaýyndaky Andreýewka we Semýonowka obalarynyň, şeýle-de Krasny Liman we Karagun şäherleriniň golaýynda dowam etdirilendigini habar berdi.

Şol bir wagtyň özünde-de, Donetskde öz-özüni ykrar eden separatist ýolbaşçy Sergeý Zdrilýuk Kiýewiň regiondan goşuny çykarmagyna ultimatum talabyny öňe sürüpdi, bu talabyň möhleti 16-njy maýda agşam gutarýar.

Kiýewiň häkimiýetleriniň aýtmagyna görä, 15-nji maýda howpsuzlyk güýçleri separatistleriň Slowýanskyň golaýyndaky bazasyny ýok edip, Kramatorskdan günorta tarapda telewizion diňiniň daşyndaky bäş kilometr giňişligine gözegçilik edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG