Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa: 162000 adam urşuň pidasy boldy


Siriýada adam hukuklaryny goraýjylar ýurtda üç ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly wepat bolanlaryň sanynyň 162000 adama ýetendigini aýdýarlar.

Londonda ýerleşýän oppozisiýa tarapdar toparyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, agzalan san 54 müň graždan adamy, ýaragly oppozisiýanyň 43 müň agzasyny we prezident Başar al-Assada loýal 61 müň söweşijini öz içine alýar. Pidalaryň sanyna şahsyýeti anyklanmadyk 3 müň adam hem girýär.

BMG maglumatlaryň çeşmesini tassyklamak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, Siriýada wepat bolan adamlaryň sany boýunça öz maglumatlaryny çap etmegini togtadypdy. Guramanyň 2013-nji ýylyň iýul aýynda çap eden soňky sanynda 100 müň adamyň wepat bolandygy aýdylypdy.

Siriýada 2011-nji ýylda hökümete garşy parahatçylykly proteste häkimiýetler tarapyndan güýç görkezilensoň başlanan konflikt ilatyň çak bilen ýarsyny öz öýüni terk etmäge mejbur edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG