Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet: 'Goşun çekmek wagt alar'


Orsýetiň harby resmileri indi özleriniň ukrain serhedindäki 40 müň esgerini ol ýerden çekmek wadasyny ýerine ýetirmekleriniň Ukrainada 25-nji maýda geçjek prezident saýlawlaryndan soň hem hepdeläp wagt aljagyny aýdýarlar.

Olar goşuny ol ýerden çykarmagyň, eger 25-nji maýda hiç kandidat aglaba köplügiň sesini almasa, prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň boljak wagtynda, 15-nji iýunda tamamlanmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar.

Bu boýun alyş Ukrainada geçiriljek prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynyň iki gün öňünden edilýär.

ABŞ we Ýewropa resmileri rus goşunlarynyň serhetde toplanmagy, orsýetçi separatistleri gündogar Ukraindaky hökümet güýçlerine garşy söweşmäge iterip, saýlawy durnuksyzlaşdyrýar diýýärler.

Prezident Wladimir Putin üç gezek özüniň serhet regionlaryndaky goşunlary doly çykarmagy buýrandygyny aýtdy.

Pentagon 23-nji maýda kiçiräk goşun süýşmeleriniň bolandygyny tassyklady, emma entek doly goşun çykaryş barada zat aýdardan ir diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG