Sepleriň elýeterliligi

"Bitaraplykda" bir tarap tutulýar


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki "Bitaraplyk" şaýoly köçesi.
Türkmenabat şäheriniň "Bitaraplyk" köçesi ýygy-ýygydan bejerilip, timarlanyp durýar. Elbetde, bu köplenç resmi çäreler bilen bagly. Emma bu ýagdaý köçäniň ugrunda ýaşaýan ýaşaýjylary, olaryň myhmanlary üçin köp amatsyzlyk döredýär. Netijede, "Bitarap" köçesinde ýaşaýanlar öz taraplarynyň tutulmaýanyndan nägile bolýarlar.

Şol bir wagtyň özünde Türkmenabat şäherindäki käbir beýleki köçelere bolsa o diýen üns berilmeýändigi aýdylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG