Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda Magtymguly güni bellendi


Baýram Lallykowyň "Magtymguly" diýen işi
Anna güni Owganystanyň Mazar-i-Şerif şäherinde türkmen halkynyň milli şahyry Magtumyguly Pyragynyň 290 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan dabara geçirildi.

Bu dabara Türkmenistandan hem bagşy-sazandalar, ýazyjy-şahyrlar we beýleki medeniýet işgärleri gelipdir.

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdanguly Myrady bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan owgan türkmenleriniň aýtmaklaryna görä, beýik şahyryň ýubileý dabarasyna müňden gowrak adam gatnaşypdyr.

Habarçymyzyň Mazar-i-Şerifdäki Magtymguly gününe gatnaşýan owganystanly türkmenler bilen geçiren gysgaça söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG