Sepleriň elýeterliligi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň elektrik stansiýasynyň açylyp, işe girizilenine bir aý boldy.

Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, elektrik stansiýanyň açylmagy bilen bu pudakdaky bökdençlikleriň soňuna ýetiler diýip pikir eden ýaşaýjylaryň bu umydy puja çykypdyr. Sebäbi howanyň gyzmagy bilen welaýatda elektrik togy gaýtadan kesilip başlapdyr.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG