Sepleriň elýeterliligi

N.Nurberdi: "Täze düzgün söwdegärleri çäklendirýär"


Aşgabatdaky täjirçilik merkezleriň biri.
Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji martyndan başlap, raýatlaryň öz ýany bilen 20 müň amerikan dollardan artykmaç möçberde nagt puly ýurduň daşyna çykarmagy gadagan edilipdi. Bu düzgüniň näme sebäpden girizilendigini anyklamak başartmady.

Emma mundan ozal ýurduň daşyna gidýän adamlar 20 müň dollardan köp nagt puly Türkmenistandan çykaryp bilýärdiler. Bu düzgün güýje gireli bäri, aradan birnäçe aý geçdi.

Eýsem, bu düzgün söwdegärlere we işewürlere nähili täsirini ýetirdi?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG