Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Asyrlyk miras nähili öwrenilýär?


Türkmen zergärleriniň işleri

Türkmeniň meşhur klassyk şahyry Mämmetweli Kemine bir goşgusynda «Meniň dilim, seniň eliň hünäri, nusga bolup galsyn ilden-illere» diýipdir.

Eýsem dünýä türkmenleri, şol sanda türkmenistanlylar halkyň asyrlardan asyrlara geçirip, şu günlere alyp gelen medeni mirasyny nähili öwrenýärler?

Bu meselde soňky ýyllarda nähili ilerlemeler bar?

Şonuň bilen bir wagtda Owganystanda, Eýranda, Türkiýede we beýleki ýerlerde ýaşaýan türkmenler medeni mirasy öwrenmekde ýene näme etmeli?

Azatlyk radiosynyň nobatdaky «Dünýä türkmenleri» gepleşiginde şu mesele barada gürrüň edilýär we oňa dürli ýurtlarda ýaşaýan synçylaryň, ekspertleriň gözi bilen garaldy.

Gepleşgimizi diňläp, pikir-garaýyşlaryňyzy iberseňiz, hoşal bolarys.

Dünýä Türkmenleri: Asyrlyk miras nähili öwrenilýär?
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG