Sepleriň elýeterliligi

"Çagalar agyr zähmetde işleýär"


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki kerpiç zawodynda zähmet çekýänleriň arasynda çagalaryň hem bardygy aýdylýar.

Türkmenistanda çaga zähmeti kanun esasynda gadagan edilen bolsa-da, käbir hususy zawodlarda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň işledilýändigi aýdylýar.

Türkmenistandan gelip gowşan maglumatlara görä, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki hususy kerpiç zawodynda 14-15 ýaşyndaky çagalaryň agyr iş şertlerinde hepdäniň ýedi güni her gün 12 sagada golaý zähmet çekýändigi bellenilýär.

Türkmenabadyň kerpiç zawody
Türkmenabadyň kerpiç zawody

​Maglumatlarda käbir hususy kärhanalarda kämillik ýaşyna ýemedik çagalaryň zähmetinden peýdalanmagyna döwlet tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilikleriň hem edilmeýändigi nygtalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diň;lemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG