Sepleriň elýeterliligi

ÝHHG Ukrainanyň gündogarynda işini ýatyrdy


Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy Ukrainanyň gündogarynda gözegçilik boýunça çärelerini ýatyrýandygyny we mundan beýläk göz öňünde tutulan çärelerinden saklanýandygyny mälim etdi.

ÝHHG-synyň ýolbaşçysynyň orunbasary Aleksandr Hug guramanyň bu kararyny 30-njy iýunda Wenada yglan etdi. Ol žurnalistleriň öňünde eden çykyşynda: “Biz Ukrainanyň günortasynda missiýanyň işini doly derejede dikeltmek üçin mümkinçiliklere ýene eýe bolmagymyza garaşýarys”, diýdi. Şeýle-de Aleksandr Hug “bize ýaraglaryň ýok bolmagy, barlag-geçiş nokatlarynyň ýok edilmegi we hereket azatlygy zerur”, diýdi.

ÝHHG-niň beýannamasy guramanyň dört gözegçisiniň 26-njy iýunda we ýene dört gözegçisiniň 28-nji iýunda Ukrainada Orsýete tarapdar separatistler tarapyndan goýberilmeginiň yzýany edildi. Hug guramanyň sekiz gözegçisine zeper ýetmändigini we olaryň şertsiz goýberilendigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG