Sepleriň elýeterliligi

Ýedi aýlyk kanun "ýöremeýär"


Aşgabatdaky kwartiralar

Türkmenistanda şu ýylyň ýanwarynda döwlet eýeçiligindäki kwartiralary hususyýetçilige bermek baradaky kanunyň güýje girenine 7 aý boldy. Emma ýurtda täze kanun boýunça jaý hususylaşdyrýan ýok diýen habar gelip gowuşýar.

Bu ýagdaý barada sosial ulgamlarda, internetde hem gürrüň edilýär. Eýsem güýje giren kanun näme üçin işlemeýär? Näme üçin adamlar uzak garaşylan kanunyň hözirini görüp bilenok? Azatlyk radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG