Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Goralmaýan' ýadygärlikler

Lebap welaýatynyň Atamyrat şäherinde 17-18-nji asyrlara degişli taryhy arhitektura ýadygärlikleri az däl. Emma ol ýadygärlikleriň şu günki ýagdaýynyň gözgynydygyny aýdýan ildeşlerimiz hem bar. Ýadygärlikleriň ählisiniň daşynda “döwlet tarapyndan gorag astynda” diýlip ýazylandygyna garamazdan olaryň diňe käbiri restawrasiýa edilipdir. Häzirki döwürde ol binalaryň käbirleri kitaphana, dermanhana, hususy dükanlar hatda ýaşaýyş jaý hökmünde-de ulanylyp gelinýär. Sergide Atamyrat şäheriniň taryhy arhetektura ýadygärlikleri görkezilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG