Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Bäş söweşiji öldürildi


Pakistanyň aňtaw gullugynyň çeşmeleri Birleşen Ştatlaryň pilotsyz uçarlarynyň howa zarbasy diýlip güman edilýän hüjümde bäş söweşijiniň öldürilendigini habar berýärler. Howpsuzlyk resmileri iki raketa hüjüminiň 6-njy awgustda Demirgazyk Waziristan sebitiniň Datta Hel obasynda amala aşyrylandygyny belleýärler.

Maglumata görä, bu wakada başga-da iki söweşiji ýaralanypdyr. Şeýle-de, resmiler öldürilenleriň aglabasynyň daşary ýurtlydygyny, emma olaryň milleti barada maglumatyň ýokdugyny mälim etdiler.

Pakistanyň “Dawn” gazetiniň ýazmagyna görä, gürrüňi gidýän territoriýa “Al-Kaýda”, şeýle-de özbek we uýgur ýaly daşary ýurtly söweşijiler tarapyndan” ulanylýar.

Bu aralykda, Syh jemgyýetiniň agzalary hüjüme protest bildirip, 6-njy awgustda Peşawaryň esasy ýoluny böwetlediler. 6-njy awgustda bolan hüjümde Syh jemgyýetiniň bir agzasy öldürilip, şeýle-de üç sanysy ýaralandy.

Syh jemgyýetiniň agzalary resmilerden hüjümçileri tapmagy we olary tussag etmegi talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG