Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrak: Prezident täze hökümeti düzmegi sorady


Maglumatlara görä, Yragyň prezidenti ýokary derejeli şaýy syýasatçysy Haýdar al-Abadiden (Haidar al-Abadi) täze hökümeti düzmegi sorapdyr.

Yragyň prezidenti Faud Masum tarapyndan amala aşyrylandygy habar berilýän bu çäre ýurduň esasy şaýy parlament blogy – “Milli birleşik” Nuri al-Malikiniň deregine Abadini premýer-ministr diýip yglan edenden soň bolup geçdi. Abadi häzirki wagt parlamentiň spikeriniň, ýagny başlygynyň birinji orunbasary wezipesini ýerine ýetirýär.

Maliki Yrakda aprel aýynda geçirilen netijesiz saýlawlardan bäri wagtlaýyn premýer-ministriň wezipe borçlaryny ýerine ýetirýär. Emma muňa garamazdan, sünniler, kürtler we Malikiniň käbir şaýy tarapdarlary onuň bu wezipeden çekilmegi üçin çagyryş edýärler.

Yrak yslamçy gozgalaňlar bilen söweşýän mahaly, 2006-njy ýyldan bäri premýer-ministr wezipesini ýerine ýetirýän Maliki ýurtda mezhebara ýowuzlygy möwjetmekde aýyplanýar.

Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jon Kerri (John Kerry) özüniň 11-nji awgustda eden çykyşynda Yrakda durnukly hökümetiň düzülmegi “gaty kynçylykly” ýagdaý diýip, ýurtda howsalanyň döremegine sebäp bolmazlygy üçin Malikä duýduryş berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG