Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dörtlemeler


Şahyryň iş stoly

Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyradyň dörtlemeleri.

Kim aýnaň öňünde ýalpyldap otyr,
Kim gara der bolup, basyrnyp ýatyr.
Ýene birem gök tokaýa ot berip,
Çişligi sowatman, oýnaşa ýetir.

***
Bir çemçe garaýag bir çelek baly,
Göz açyp-ýumarda zaýalap bilýä.
Gara donlam hil bir iş eden ýaly:
Daşyndan baş ýaýkap, içinden gülýä.

***
Pil ýaly göwräni agdaryp bilýän,
Magat dokuz gram gurşuna haýran.
Gan akyşyn görüp – "mawy ekranyň",
Reňkiniň üýtgemän durşuna haýran.

***
Wagonyň darajyk geçelgesinde
Süýnüp ýatan ýolagçyny oýarma.
Agzyndan ot bilen çykmaly gepe
Rugsat bolsa – goýar ýerde goýarmy?

***
Ýurt gaznasyn alyp, ýurdy terk eden
Kezzap işdäsini bozman iýipdir.
Bir parahor özün aklamak uçin,
"Gyzyl görse Hydyr azar" diýipdir.

***
Bar hasap-hesibiň in bir takygy:
Kese çyzyk ömür – ölüm arasy.
Birinji bölegi ýele sowursaň,
Ikinji ger eli ýowuz çäreli.

***
Ganjyga baglanan haly horjunly,
Asyrlardan geçen türkmeniň aty:
Bir taýynda edebiýaty türkmeniň,
Beýleki taýynda türkmen sungaty.

***
"Bedew ýer peşeýär, çar paýa galýar" –
Kä okaýas, käte ilýär gulaga.
Bedew dört aýagna galanok ahyr,
Galýar ol du paýa – iki aýaga.

XS
SM
MD
LG