Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşary ýurtlularyň Türkmenistana girip-çykmak tejribeleri


"Türkmenhowaýollary" kärhanasynyň uçary

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda girip çykmagy ugrunda ýüzbe-ýüz bolýan dürli kynçylyklary barada Dünýä Türkmenleri gepleşiginde yzygiderli gürrüň edilýär.

Bu gezek, ýagdaýa daşary ýurtlularyň nukdaýnazaryndan syn edip, "eýsem olar Türkmenistana girip çykanda nähili tejribeleri başdan geçirýär?" diýen soragy ele almakçy.

Hemmeleri bilýän maglumatlary, başdan geçiren tejribeleri, gören-eşidenleri bilen bu temadaky gepleşige gatnaşmaga we öz pikirdir-garaýyşlary babatda hem teswir galdyrmaga çagyrýarys.

Habarlaşmak üçin biziň elektron hat salgymyz: hat@azatradio.org

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG