Sepleriň elýeterliligi

“Aýlyk haklary wagtynda berilmeýär”


“Aýlyk haklaryny wagtynda berilmeýär”

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 23 ýyllygyna gabatlanyp, ýurduň welaýatlarynda we Aşgabatda ençeme binanyň açylyş dabarasy boldy. Olaryň arasynda kitaphanalar, durmuş-ykdysady maksatly binalar bar diýlip, resmi metbugatda bellenilýär.

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda bolsa, gurulmaga başlanan desgalaryň gurluşygynyň wagtynda tamamlanmaýandygy habar berilýär. Munuň hem işçilere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi bilen baglydygy aýdylýar.

Tejen etrabyndaky käbir ýaşaýjylaryň wagtynda öz aýlyk haklaryny alyp bilmeýändigi barada bu etrabyň özüni Medine diýip tanyşdyran ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG