Sepleriň elýeterliligi

ABŞ Kremli “ody tutaşdyrmazlyga” çagyrýar


ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Ýen Psaki

Amerikanyň Birleşen Ştatlary (ABŞ) Russiýany gündogar Ukrainadaky jeňçi separatistleri täze ýarag we beýleki kömekler bilen üpjün edip, “ody tutaşdyrmagy” bes etmäge çagyrdy.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Ýen Psaki bu meselede çykyş edip, Waşingtonyň “Russiýanyň Donbas sebitindäki separatistlere tanklary we beýleki agyr tehnikany ugradyp, sebiti harbylaşdyrmagyny” ýazgarýandygyny aýtdy.

10-njy sentýabrda edilen bu çykyşdan öň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) gözegçileri separatistleriň kontrollygyndaky regionda agyr ýaraglaryň kerwenini görendikleri barada maglumat beripdiler.

Psaki Russiýany we separatistleri 5-nji sentýabarda Minskde gelnen ýaraşyk ylalaşyklaryny bozmakda aýyplady. Şeýle-de ABŞ-nyň resmisi, “eger-de Moskwa [Ukrainany] durnuksyzlaşdyryjy we howply hereketlerini dowam etdirse”, onda munuň üçin tölenmeli tölegiň artjakdygyny duýdurdy.

Psaki, eger-de Moskwa, dogrudanam, gündogar Ukrainada parahatçylygyň bolmagyny isleýän bolsa, bu ugurda has köp tagalla etmelidigini aýtdy.

Russiýa mart aýynda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny basyp alandan soň, şeýle-de ýurduň gündogarynda gozgalaň turzan iki sebitiň separatistlerini goldap başlandan soň, ABŞ we Ýewropa Bileleşigi Russiýa garşy ençeme tapgyr ykdysady sanksiýalary girizdiler.

ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama we rus lideri Wladimir Putin Pekinde geçirilýän Aziýa-Pasifik forumynyň çäginde, 10-11-nji noýabr aralygynda ençeme gezek gysga wagtlyk görüşdiler. Emma bularyň dowamynda Ukrainadaky meseleleriň maslahat edilip-edilmändigi belli däl.

8-nji noýabrda ÝHHG separatistleriň gözegçiligindäki regionda üstünde hiç bir tapawutlandyryjy alamat bolmadyk agyr harby tehnikanyň geçendigini tassyklady.

Moskwa Ukrainadaky orsýetparaz jeňçilere ýarag iberýändigini yzygiderli inkär edýär.

XS
SM
MD
LG