Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaý: Iki uýgur atylyp öldürildi


Hytaýyň polisiýasy iki uýgury atyp öldürdi. Hytaýyň resmileri olaryň serhetden bikanun Wetnama geçmäge synanyşandygyny öňe sürýärler.

Hytaýyň döwlet metbugat serişdesiniň berýän maglumatyna görä, gürrüňi gidýän iki uýgur 18-nji ýanwarda Guanksi welaýatynyň Pingksiang şäherçesindäki serhetde atylyp öldürilipdirler.

Resmiler wakanyň bolan pursady gaçmagy başaran üçünji şahsy gözleýärler.

Bu aralykda, Hytaýyň Jemgyýetçilik howpsuzlygy boýunça ministrliginiň ýaýradan maglumatyna görä, Hytaýyň günorta-günbatar serhedindäki adam gaçakçylygyna gözegçilik edýän güýçler bu mesele bilen baglanyşykly maý aýyndan bäri 262 wakany hasaba alypdyrlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG