Sepleriň elýeterliligi

Ýaşaýjylar elektron gulpa näme üçin garşy?


Aşgabat

Aşgabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň käbir girelgelerine elektron gulp oturdylýar. Umumy girelgeleri keseki adamlaryň girmeginden goraýan bu elektron guraly beýleki ýurtlarda giňden ulanylýarka, olaryň oturdylmagy Aşgabadyň ýaşaýjylarynyň ençemesinde nägilelik döretdi. Näme sebäpden? Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýew öz tejribelerini gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG