Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ: "Strelkowa" garşy iş gozgaldy


Gündogar Ukrainada orsýetli separatistleriň öňki ýolbaşçysy Igor Girkin, şeýle-de "Strelkow" diýlip tanalýar, Nowosibirsk, 30-nji ýanwar, 2015.

Gündogar Ukrainada orsýetli separatistleriň öňki ýolbaşçysy Igor Girkin Malaýzianyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň urlup gaçyrylmagyna guramaçylyk etmekde aýyplanyp, oňa garşy ABŞ-da iş gozgaldy.

Çikagoda gozgalan işde, Girkiniň “Boeing 777” kysymly uçary oka tutmak tabşyrygyny berende Kremliň rugsadyny alandygy baradaky çaklama hem öňe sürüldi. Amsterdamdan Kuala Lumpura barýarka 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda oka tutulyp, ýere gaçyrylan uçarda 298 adam wepat boldy.

Gozgalan işde wepat bolan 18 ýolagçynyň maşgalalary üçin 900 million dollar möçberinde kompensasiýa soralýar.

ABŞ-nyň sudunda Girkine garşy iş gozgamak üçin ABŞ-nyň Zorlugyň pidalaryny goramak boýunça kanuny ulanan Aklawçy Floyd Wisner işiň “pul barada däl-de, Girkini jogapkärçilige çekmek we jogapkärlere garşy jenaýat işi boýunça Orsýetiň halkara tribunaly bilen hyzmatdaş bolmagy üçin basyş etmek” maksadyny öz öňünde goýýandygyny belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG