Sepleriň elýeterliligi

“Hökümet zerur serişdeleri wagtynda bermeýär”


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde ýurduň regionlarynda pagta ýygymynyň guralyşyndan nägilelik bildirdi. Prezident regionlaryň gowaça meýdanlarynda ýaprak düşürmek işiniň ýaňy başlanýandygyny, pagta hasylyny ýygmaga çykarylan kombaýnlaryň bolsa ýeterlik däldigini aýtdy.

Emma şol bir wagtda ýerli ýaşaýjy hökümet tarapyndan üpjün edilmeli zerur serişdeleriň ýetmezçilik edýändigi sebäpli öz hasyllarynyň gija galýandygyny ýa-da göz öňünde tutulan hasylyny alyp bilmeýändigini aýdýar.

Ahal welaýatyndan özüni Şekersoltan diýip tanyşdyran pensioner zenan bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG