Sepleriň elýeterliligi

Stambul türkmenleriniň türkmençilik aladalary


"Etniki aýratynlyklar" medeniýet günlerine gatnaşýan türkmenler.

Türkiýäniň Stambul şäheriniň Zeýtinburnu etrabynda gaty köp halklaryň wekilleri, şol sanda Owganystan, Pakistan ýaly ýurtlardan baran etniki türkmenler bir ýerde bilelikde ýaşaýarlar. Zeýtinburnu şäher häkimligi hem şeýle ýagdaýdan ugur alyp, her ýyl "Etniki aýratynlyklar" atly medeniýet günlerini gurnaýar. Bu ýylkysy 25-nji oktýabrda tamamlanjak medeniýet günlerine Stambulda ýaşaýan türkmenler hem işjeň gatnaşyp, türkmen medeniýetini tanadýarlar.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Stambulda medeniýet günlerine gatnaşýan türkmenleriň arasynda taýýarlap, olaryň türkmençilik aladalarynyň çuňlugyna aralaşdy.

Gepleşigi diňlemek üçin aşaky düwma basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG