Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda 200-e golaý YD jeňçi öldürildi


ABŞ-nyň ýolbaşçylygynda urlan howa zarbalary şu hepde demirgazyk Yrakdaky uly söweş wagtynda «Yslam döwleti» toparynyň 200-e golaý jeňçisini öldürdi.

ABŞ-nyň harbylary bu habary 18-nji dekabrda aýtdylar. ABŞ-nyň goşun polkownigi, Bagdatdaky koalisiýanyň sözçüsi Stiw Warren 500 çemesi jeňçiniň Yragyň kürt peşmerge güýçlerine garşy uly hüjüm edendigini aýtdy.

Bu söweş 16-njy dekabrda Ninewah welaýatynda bolupdyr.

Koalisiýa ol jeňçilere garşy 100-e golaý bomba taşlapdyr.

«Diňe howa güýçleri olaryň iki ýüze golaýyny öldürdi, soňky sanawa görä 187 jeňçi hatardan çykaryldy» diýip, Warren Pentagona beren hasabatynda aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG