Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moldowanyň baş prokurory wezipesinden çekilýär


Moldowanyň parlamenti ýurduň prokuratura ulgamyny rasionalizirlemek barada ses berenden bir gün soň, ýurduň baş prokurory wezipesinden çekilýändigini yglan etdi.

26-njy fewralda kanun çykaryjylar bilen geçiren gepleşiklerinden soň, baş prokuror Korneliu Gurin (Corneliu Gurin) özüniň bäş ýyllyk wezipe möhletiniň dolmagyna tas üç hepde galan mahaly, 1-nji martda resmi taýdan wezipesinden çekiljekdigini aýtdy.

25-nji fewralda kanunçykaryjylar hökümetiň wada beren sud reformalarynyň bir bölegi hökmünde korrupsiýa garşy göreşýän döwlet edarasyny we ýörite işlere garaýan beýleki gulluklary birleşdirmegi goldap ses berdiler.

Şu ýylyň 1-nji awgustynda güýje girjek bu üýtgetmeler ýurduň baş prokurorynyň ygtyýarlyklaryny hem çäklendirýär. Şeýle-de, mundan beýläk ýurduň baş prokurory parlament tarapyndan däl-de, prezident tarapyndan wezipä belleniler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG