Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystan: 'Talyban' polisiýa hüjüm etdi


Bombaly hüjüme sezewar edilen polisiýanyň ulagy, Helmand welaýaty, 28-nji fewral, 2016

“Talybanyň” söweşijileri Owganystanyň Helmand welaýatynda hökümet goşunlaryna garşy birnäçe aýlap dowam eden söweşlerden soň hökümet edaralaryna hüjüm etdiler.

Ýerli resmiler 9-njy martda irden Gereşk şäherinde polisiýanyň we aňtaw gulluklarynyň edaralaryna hüjüm edilendigini aýtdylar.

Helmand welaýatynyň häkiminiň metbugat-wekili dört sany ýaraglynyň hüjümi zerarly iki ofiseriň öldürilendigini we azyndan bäşisiniň ýaralanandygyny aýtdy.

Şeýle-de ol hüjümçileriň üçüsiniň öldürilendigini habar berdi.

“Talyban” hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Gozgalaňçylar göknar öndüriji esasy region hasaplanylýan Helmand welaýatyna öz mekany hökmünde garaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG