Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gresiýa: Migrantlaryň akymy gowşady


Gresiýanyň serhetçileri tarapyndan deňizde saklanan migrantlar Mytilene portuna bardy, 4-nji aprel, 2016

Türkiýeden Gresiýa aşýan migrantlaryň akymy soňky 24 sagatda pese düşdi. Mundan birnäçe gün ozal Gresiýanyň häkimiýetleri Ýewropa Bileleşigi (ÝB) bilen ylalaşygynyň çäginde migrantlary Türkiýä deportasiýa edip başlady.

Gresiýanyň häkimiýetleriniň 6-njy aprelde aýtmagyna görä, soňky 24 sagadyň dowamynda Gresiýa Türkiýeden diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ybaratdy.

Bu sanyň azalmagynyň Ýewropa Bileleşiginiň Türkiýe bilen baglaşan ylalaşygyna göni bagly bolup-bolmazlygy nämälim galýar.

4-nji aprelde Gresiýa deportasiýa boýunça planyň birinji tapgyrynyň çäginde 200 çemesi migranty Türkiýä iberdi.

Gresiýanyň häkimiýetleri ýurda baran migrantlaryň sanyny 53 müň diýip kesgitleýärler.

ÝB-niň Türkiýe bilen baglaşan ylalaşygyna görä, Ankara Gresiýa bikanun aşan ähli migrantlary we bosgunlary yzyna alar, ÝB bolsa müňlerçe siriýaly bosguny göni Türkiýede kabul eder, şeýle-de Türkiýä has köp maliýe kömegini, wizasyz syýahatçylyk düzgünini we ÝB agza bolmak ugrundaky gepleşiklerde öňegidişligi kepil geçer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG