Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistan Daglyk-Garabagyň ykrar edilmegine seredýär


Ermenistanyň parlamenti

Ermenistanyň hökümeti Ýerewany Azerbaýjandan bölünen Daglyk-Garabag regionyny ykrar etmek barada oppozision kanun çykaryjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslamasyny makullady.

Kanunyň taslamasy 5-nji maýda kanun çykaryjylaryň garamagyna berildi.

Baku we Ýerewan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda separatist regionyň üstünde gapma-garşylykly ýagdaýda galýarlar.

Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk-Garabagda 1980-nji ýyllaryň aýagyndan 1990-njy ýyllaryň başyna çenli dowam eden urşuň netijesinde regionyň garaşsyzlygyny yglan etdiler we esasan ermeni ilatly regiony öz gözegçiligine aldylar. Uruş zerarly 30 müň adam wepat bolupdy.

Emma Daglyk-Garabagyň garaşsyzlygy hiç bir ýurt tarapyndan ykrar edilmedi.

Konflikti diplomatik ýoldan çözmek boýunça halkara tagallalary syýasy netije bermedi.

2-nji aprelde Daglyk-Garabag Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda 1994-nji ýylda gelnen ýaraşykdan bäri iň güýçli zorluklar bilen ýüzbe-ýüz boldy.

5-nji aprelde ok-atyşygy bes etmek barada gelnen ýaraşyk bozulýar.

XS
SM
MD
LG