Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeçen sudy iki ukrainalyny tussaglyga höküm etdi


Mykola Karpýugyň we Stanislaw Klyhyň sudy

Orsýetiň Demirgazyk Kawkaz regiony Çeçenistanyň sudy iki ukrain raýatyny 1990-njy ýyllarda çeçen separatistleriniň düzüminde söweşmekde günäli tapdy we olary uzak möhletli türme tussaglygyna höküm etdi.

Çeçenistanyň sudunyň 26-njy maýda çykaran permanyna görä, Mykola Karpýuk 22 ýyllap, Stanislaw Klyh bolsa 20 ýyl türme tussaglygyna höküm edilipdir.

19-njy maýda oturdaşlar ikisiniň-de söweşiji toparyň düzüminde adam öldürmek we adamlary öldürmäge synanyşmak ýaly jenaýatlara baş goşandygy barada netije çykardy.

Derňewçiler olaryň Ukrainanyň milletçi UNA-UNSO toparynyň agzalary bolup, 1994-nji ýylda Çeçenistana barandygyny we çeçen separatistleriniň düzüminde Orsýetiň federal güýçlerine garşy söweşendigini aýdýarlar.

UNA-UNSO Orsýetde ekstremist gurama hökmünde gadagan edildi.

Moskwada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Memorial guramasy Karpýugy we Klyhy syýasy tussaglar diýip atlandyrýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG