Şäherleri suratdan tanaýaňyzmy?

Dünýäniň 10 ýurdunyň meşhur paýtagtlaryny suratdan tanaýaňyzmy? Köp ýerini gezip, geografiýany gowy bilýän diýýänleri bu ýerde özüni synamaga çagyrýarys.