Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

YD Siriýada 900 adamy ogurlady


Ýaşaýn ýerinden gaçan siriýalylar

«Yslam döwleti» demirgazyk Siriýada soňky üç hepde wagt içinde esasan kürtlerden bolan 900 çemesi adamy ogurlady diýip, gözegçilik topary 24-nji iýunda habar berdi.

Bu ogurlyk kürt milisiýasynyň jeňçilere garşy söweş alyp barýan ýerlerinde bolupdyr we ogurlanan adamlaryň asuda ilata degişlidigi aýdylýar.

Ol adamlar YD-nyň kontrollyk edýän şäheri al-Babyň golaýyndaky obalarda, Aleppo welaýatynyň demirgazyk-gündogarynda ýaşaýardy diýip, Adam hukuklary obserwatoriýasy aýdýar.

Jeňçiler ogurlanan adamlaryň 350 çemesini al-Rakka, öz paýtagtlary hasaplaýan ýerlerine geçirseler, galanlaryny Siriýadaky YD türmelerine alyp gitdiler diýip, habarda aýdylýar.

Şeýle-de, ekstremistleriň ogurlanan kürtleriň bir bölegini garym gazmaga mejbur edendikleri, azyndan 13 adamy jezalandyryp öldürendikleri, gaçmaga synanan 5 adamy atyp öldürendikleri aýdylýar.

XS
SM
MD
LG