Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Assad: Tramp yslamçylara garşy söweşde "tebigy ýaran" bolup biler 


Aleppo

Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad özüniň ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trampyň Siriýa babatdaky amerikan syýasatyny üýtgedip-üýtgetmeýänini «garaşyp synlajagyny» aýtdy, emma özüniň jeňçilere garşy uruşda onuň bilen işleşmäge taýýardygyny hem sözüne goşdy.

Assad Trampyň saýlanmagy barada 15-nji noýabrda aýdan ilkinji sözlerinde respublikanlaryň lideri Siriýada režime garşy däl-de, yslamçylara garşy söweşmegiň zerurdygy barada «wadaly» beýanatlar etdi, emma ol muny edip bilermi diýdi.

"Adminstrasiýanyň içindäki gapma-garşy güýçler näme eder?" diýip, Assad portugal telewideniýesine aýtdy.

"Garşylykly lobbistler we güýçler Trampyň Siriýa babatdaky duşmançylygy saklap galmagyna täsir ýetirip bilerler» diýip, ol sözüniň üstüne goşdy.

Tramp Siriýanyň bäş ýyllyk raýat urşunda Assada garşy söweşýän käbir pitneçileri goldamak babatdaky amerikan strategiýasyny üýtgetmeginiň ahmaldygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG